MB02+

revoluèní krok kupøedu

Pokud jste stále ještì nemìli možnost se blíže setkat s nejlepším diskovým interface na ZX Spectrum, následující èlánek Vám toho o nìm hodnì prozradí-bude øeè jak o hardwarovém provedení tak i o dostupném software, èímž se vám pokusíme poskytnout srovnání MB-02+ s jinými systémy.
MB-02+ je produkt firmy 8BitCompany, která se (jako jediná) zabývá výrobou hardware na poèítaèe kompatibilní se ZX Spectrum. Nejen naše zkušenosti jednoznaènì dokazují, že tento øadiè je bezpochyby nejlepší, který byl na ZX Spectrum kdy vyvinut.
MB-02+ je diskový systém urèený výhradnì pro poèítaèe kompatibilní se ZX Spectrum. Jeho prezentace byla ke spatøení na SAMCONu 94/95 a také na ZLINCONu 96. Pøedstavujeme vám finální verzi sériovì vyrábìného systému.

Základní charakteristika

kapacita diskety HD: 1.800K; DD: 840K
rychlost pøenosu HD: 40-50K/sec.; DD: 25K/sec.
interní pamì EPROM 2K (max. 64K); SRAM 128K (max. 512K-volitelné)-zálohováno
mìøení èasu RTC procesor (volitelné)-zálohováno

pøipojitelné až 4 FDD mechaniky
Kempston/Amiga myš port
tøíkanálový obousmìrný paralelní port (pøes i8255)
kompatibilita s kazetovým magnetofonem
Full-RAM Mode
(mód plynulé RAM 64K)
kvalitní DOS (až 256 adresáøù na disketì, v každém adresáøi až 65279 souborù)
softwarový RESET systému (ZX Spectrum +2A vzhledem ke konstrukci vyjímaje)

Popis software a jeho možností

Se systémem se standardnì dodává základní programové vybavení, tedy BS-ROM, BS-DOS a BS-BIOS z dílny firmy Busysoft.
K dispozici je dále øada podpùrných utilit, vznikají nové programy (již dnes umí MB-02+ pøevádìt soubory mezi formátem BS-DOS, DP-DOS, M-DOS a MS-DOS-vèetnì práce s adresáøovými strukturami; podpora i HD záznamu). Lahùdkou je kvalitní emulace øadièe D80.

BS-ROM: klasická ROM ZX Spectrum, obsahující interpret jazyka BASIC. Je obohaceno o rozhraní komunikace se systémem BS-DOS a o øadu zajímavých úprav a vylepšení samotného interpretu BASIC.
BS-DOS: samotný operaèní systém vykonávající èinnost s diskovým médiem zadanou systémem BS-ROM èi pøímo programem.
BS-BIOS: jádro systému, zprostøedkovávající komunikaci mezi software a hardware systému.

Po pøipojení MB-02+ máte k dispozici všechny funkce, které jsou bìžnì implementované u jiných diskových systémù a øadu nových. Systém je koncipován tak, aby po jeho pøipojení mohl uživatel s diskovým médiem zacházet jako s kazetovým magnetofonem. V praxi to znamená, že existující software spolupracující s kazetou bude stejnì dobøe (jenom výraznì rychleji) spolupracovat i s disketovou jednotkou, pøièemž daný software nebude v žádném pøípadì tøeba jakkoliv modifikovat (za pøedpokladu, že nepoužívá vlastní LOAD/SAVE rutiny). Tato skuteènost je založena na faktu, že jádrem pøenosu dat mezi poèítaèem a médiem jsou dvì rutiny umístìné v ZX-ROM na adresách 1218 (SAVE) a 1366 (LOAD). Na tyto rutiny jsou pøipojeny služby práce s pøipojenými médii. Zohlednìna je i skuteènost, že kazeta zùstává pøetoèena na urèitou pozici (na rozdíl od diskety), z toho dùvodu si systém pamatuje, kde je “pøetoèená” která disketa (zde je využit ukazatel virtuální pásky). Navíc je kdykoliv možné pøepnout tyto rutiny mezi používáním diskety a kazety. Jsou již k dispozici utility pøevádìjící obsah kazet na diskety, malým zázrakem je taktéž schopnost systému (jako jediného) bezproblémovì spolupracovat i s bezhlavièkovými soubory. Globálnì vzato, MB-02+ je plnì kompatibilní
s kazetovým magnetofonem.

Systém hardware MB-02+ umožòuje zapnout mód plynulé RAM 64K, což v praxi znamená, že mùžete na adresu 0 nahrát jakýkoliv program (tøeba ZX-ROM), provést v nìm libovolné úpravy (nainstalovat jinou znakovou sadu atd.) a nakonec zakázat zápis do této oblasti pamìti (tj. simulovat ROM). Díky tomuto módu uvažujeme i o podpoøe systémù CP/M a UNIX...

Zajímavou perlièkou je, že mùžete pracovat s disketou a nezávisle na tom mùže být zapnutý mód IM 2, pøièemž není narušen chod ani jednohoz procesù. MB-02+ je jediným systémem na ZX Spectrum, který podporuje formát HD (High Density-vysoká hustota záznamu), což je zpùsobeno použitím programovatelného èipu Z80-DMA.

Popis hardware a jeho možností

Na plošném spoji rozmìrù 11x23 cm jsou umístìny následující prvky:

WD2797A: srdce systému, jedná se o diskový kontrolér.
Z80-DMA: obvod z rodiny Z80, zajišující bleskový pøenos dat mezi porty a pamìtí všemi smìry (Direct Memory Access); pokud se nauèíte ovládat tento programovatelný obvod, uvidíte na ZX Spectrum nevídané-doslova! DMA dema jsou souèástí dodávaných utilit.
EPROM 2K: program spuštìný po zapnutí poèítaèe èi jeho RESETu, umožòuje nabootování (naètení) operaèního systému do pamìti SRAM (viz dále), ale také ukonèení práce se systémem a návrat k “normálnímu” provozu poèítaèe. Tento obvod je umístìn v patici, je tedy možno jej zamìnit pamìtí EPROM 64K. Tuto pamì v souèasné dobì pøipravujeme, bude v ní uloženo nové grafické uživatelské prostøedí ZX-OS/3 Vision a bohaté softwarové vybavení.
SRAM 128K: zálohovaná statická pamì RAM stránkovaná v oblasti #0000-#3FFF (0-16383, tedy místo pùvodní ROM), díky èemuž je možno mít k dispozici plynule adresovatelný prostor RAM 64K. Do této pamìti se naèítá i operaèní systém (BS-ROM, BS-DOS a BS-BIOS). V sadì utilit je i program, který “umí” tuto pamì organizovat jako RAM-Disk, a mùžete jej tudíž používat jako další disketovou mechaniku (zálohovanou!). Dle pøání je možno kapacitu pamìti SRAM navýšit až na 256K/384K/512K.
i8255: obvod tøíkanálového obousmìrného paralelního pøenosu dat umožòující pøipojení napø. Kempston joysticku, Amiga myši, tiskáren, pøevodníkù atd.
FDD port: pro pøipojení 2 FDD mechanik, hardware MB-02+ však umožòuje pøipojení až 4 FDD.

K systému MB-02+ jsou dále k dispozici následující komponenty:

Real Time Clock procesor (RTC): obvod pro mìøení reálného èasu a datumu. Škála využití je pestrá, možno použít i k èasování èi zmìøení doby trvání dané èinnosti. U BS-DOS 400 je souèástí identifikace souboru, uživatel se tudíž dozví pøesné uložení pøíslušného souboru. RTC procesor je v provozu i pøi vypnutém poèítaèi, èas a datum je tedy zálohovaný. RTC procesor mùžete dokoupit (není souèástí standardní konfigurace).
Floppy disketová mechanika FDD 3.5” HD: disketová mechanika oblíbeného, nejpoužívanìjšího a námi doporuèeného formátu 3.5” HD. Dodáváme pouze znaèkové FDD mechaniky tohoto formátu, za pøíplatek ji umístíme do plastového výlisku, který mechaniku chrání a ulehèuje manipulaci. Zároveò doporuèujeme k mechanice dokoupit i kabel sloužící pro spojení až dvou FDD mechanik a MB-02+.
PC zdroj napájení: kvalitní spínaný zdroj používaný v PC sestavách; slouží k napájení ZX Spectrum, pøípadného monitoru, MB-02+ a až 4 FDD mechanik.
Prodloužení sbìrnice: máte-li ZX Spectrum +2A, doporuèujeme použít tuto redukci kvùli nedostatku prostoru mezi konektorem napájení a sbìrnicí poèítaèe. Použití této redukce zároveò zajistí korekci chybného zapojení signálù na sbìrnici (její použití však není bezpodmíneènì nutné, MB-02+ je totiž možno “naswitchovat” pro použití s +2A).
Amiga myš: myš, se kterou po pøipojení spolupracuje stále více programù.

Celé zaøízení je uloženo v èerné kovové krabici, která byla kvùli vysokým požadavkùm na pøesnost øezána laserem. Na horním panelu MB-02+ je umístìno tlaèítko RESET (které na ZX Spectrum +2A vzhledem k jeho konstrukci nefunguje), dále NMI (jehož stlaèením vstoupíte do NMI-Menu) a dioda indikující pøipravenost k provozu.

Vzhledem k vysokým nárokùm na rychlost pøenosu dat mezi MB-02+ a poèítaèem jsou kladeny vysoké požadavky na pamìti použité v poèítaèi. Dùkladným zkoušením a provìøováním jsme zjistili, že systém funguje bezproblémovì na tìchto poèítaèích:

ZX Spectrum
ZX Spectrum+, Delta
ZX Spectrum 128
ZX Spectrum +2, +2A
Didaktik Gama (po jednoduché úpravì)

Zájem o MB-02+ je nebývale vysoký. Naši dealeøi prodávají naše výrobky doslova po celé Evropì, západní zemì nevyjímaje. Jsme pøesvìdèeni, že tento jedineèný systém potøebuje nebo bude potøebovat každý, kdo ZX Spectrum neschová do skøínì. Již dnes vznikají programy psané výhradnì pro MB-02+ využívající jeho nadmìrné rychlosti a možností. Pokud jste ovšem stále v rozpacích èi váháte, zda nový produkt opravdu zakoupit, doporuèujeme návštìvu 8BitCompany ve Zlínì. Po pøedbìžné dohodì rádi celý systém pøedvedeme (doporuèujeme však, abyste dovezli vlastní poèítaè). Stojí to za to.

Co øekli o MB-02+

“MB-02+ je prostì vìc, o které mùže každý Spectrista jenom snít (dokud ji nemá).”
Omega

“MB-02+ je bez dalších polemik nejlepším systémem pro ZX Spectrum kdy vyvinutým.”
Jaxon Hollis (JSH)

“Zkrátka super!!!!!!!!!!”
Triton

“MB-02+ je diskový systém pro ZX Spectrum 3. tisíciletí.”
Mr. Johny Renegade

“Diskový øadiè, který pøekonal výrobky zítøka.”
Sharks

“MB-02+, to je špicovej øadiè!”
A. I. D. S.

“MB-02+ je vše, co jsem si pøál.”
Last Monster (LMN)

“Po všech bezpohlavních systémech je tady koneènì nìco, co má kozy.”
Blažko/systems (BLS)

Jordan of Exodus nám zatím neøekl nic, ale to, že si poøídil MB-02+ v maximální konfiguraci, snad hovoøí samo za sebe.